مکان ثبت نام : دانشگاه دولتی جهرم، دانشکده علوم پایه- طبقه دوم، مرکز آموزشهای آزاد و مجازی