مکان ثبت نام : جهرم .دانشگاه پیام نور. ساختمان خیام. مرکز آموزشهای آزاد

شماره تماس : ۵۴۲۲۶۹۰۴